JNTUH – IV B.Tech I & II Sem Regular-Suppli FINAL Exam Center Allotment June 2024

Announcement Date : 28 May 2024     Announcement Report

JNTUH – IV B.Tech I & II Sem final Exam Center Allotment June 2024