JNTUH – Timetables of IV B.Tech – II Sem Regular & Supplementary and IV B.Tech – I Sem Supplementary July 2023

Announcement Date : 22 Jun 2023     Announcement Report

JNTUH – Timetables of IV B.Tech – II Sem Regular & Supplementary and IV B.Tech – I Sem Supplementary July 2023