JNTUH – Hall Tickets of III B.Tech II Sem Regular – Suppli and III B.Tech I Sem Supply Exam July-August 2023

Announcement Date : 08 Jul 2023     Announcement Report

JNTUH – Hall Tickets of III B.Tech II Sem Regular – Suppli and III B.Tech I Sem Supply Exam July-August 2023